Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ยินดีต้อนรับ
by Admin User - Friday, 25 October 2019, 6:31 AM
 

 


Skip available courses

Available courses

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การจัดและตกแต่ง การเตรียม ประกอบ อาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ขึ้นเองโดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น การจัดสวนภาชนะ การซ่อมแซม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
โดยใช้กระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอน ทักษะกระบวนการทำงานตามขั้นตอนที่วางไว้ กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่พบ หรือนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถแก้ปัญหาได้ ปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และ การจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด โครงสร้างภาษา การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนรอบ (Loop)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ มีทักษะและความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม
เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม และมีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม