Academic Resources Development Center : A R D C    Il  ออกจากบทเรียน  Il  
วิธีการคำนวณอายุครรภ์
          1. Naegele’s rule การทำนายด้วยวิธีนี้ จะแม่นยำมากขึ้นเมื่อสตรีผู้นั้นมีประวัติระดูสม่ำเสมอ ไม่ได้คุมกำเนิดมาก่อน รู้วันตกไข่แน่นอน มี 2 วิธี คือ

                    - EDC = LMP – 3 เดือน+ 7 วัน

                    - EDC = LMP + 9 เดือน + 7 วัน

          2. คะเนวันคลอดจากประวัติเด็กดิ้นครั้งแรก (Quickening)

                     ครรภ์แรก มักจะรู้สึกเด็กดิ้นครั้งแรกขณะอายุครรภ์ประมาณ 18-20 สัปดาห์

                    ครรภ์หลัง มักจะรู้สึกเด็กดิ้นครั้งแรกขณะอายุครรภ์ประมาณ 16-18 สัปดาห์

          3. การกำหนดวันคลอดจากวันไข่ตก วันไข่ตกจะประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน (รอบละ 28 วัน) ถ้าทราบวันที่มีการตกไข่และตั้งครรภ์ กำหนดคลอดจะนับจากวันตกไข่ไปอีก 266 วัน วิธีนี้ไม่นิยมใช้ในทางปฏิบัติ

          4. การประมาณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอดจากขนาดและระดับของมดลูก มี 3 วิธี คือ

                    - การคะเนอายุครรภ์ตามระดับยอดมดลูกโดยอาศัยจุดเครื่องหมายตามกายวิภาค

                    - คำนวณอายุครรภ์จากขนาดมดลูกที่ได้จากการตรวจภายในครั้งแรก

                    - การวัดระดับยอดมดลูกโดยใช้เทปวัดในอายุครรภ์ระหว่าง 18-30 สัปดาห์ สามารถบอกอายุครรภ์ได้ โดยถือว่าจำนวนเซนติเมตรของระดับยอดมดลูกมีค่าเท่ากับจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์

          5. การกำหนดอายุครรภ์โดยวัดขนาดของเด็ก คำนวณจากน้ำหนักเด็กในครรภ์ ความยาวของเด็ก และขนาดของศีรษะเด็ก

          6. การคำนวณอายุครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นวิธีคำนวณอายุครรภ์ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันในรายที่มีประวัติประจำเดือนไม่แน่นอน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะมีความปลอดภัย สามารถบอกอายุครรภ์ได้อย่างใกล้เคียง

          7. การกำหนดวันคลอดจากท้องลด (Lightening หรือ Subsidence) ระยะท้องลดจะเกิดขึ้นประมาณ 36-38สัปดาห์ในครรภ์แรก และในระยะเจ็บครรภ์สำหรับครรภ์หลัง

          8. คะเนอายุครรภ์จาก Ossification center จากภาพรังสี ใช้ได้กับเฉพาะรายที่มีอายุครรภ์มากๆ เท่านั้น

 


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318  E-mail : ardc@msu.ac.th
 
 
 
 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคม
ของสตรีในระยะตั้งครรภ์
เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างมารดาและ
ทารกในครรภ์
เรื่อง การวินิจฉัยการตั้งครรภ์
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพในสตรี
ตั้งครรภ์
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับ
การทำคลอด
เรื่อง การคำนวณอายุครรภ์
 
วัตถุประสงค์
ความสำคัญและความหมาย
วิธีคำนวณอายุครรภ์
เอกสารอ้างอิง
เรื่อง การฝากครรภ์
เรื่อง การปฏิสนธิและพัฒนาการของทารก
ในครรภ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
ของสตรีในระยะตั้งครรภ์