Back to Home Page
Academic Resources Development Center : A R D C    Il  ออกจากบทเรียน  Il  
วัตถุประสงค์
แนวคิดการพยาบาลชุมชน
การพัฒนาชุมชนกับระบบสุขภาพ
สรุปท้ายบท
เศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
การสุขศึกษาในชุมชน
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
กลวิธีในการดูแลสุขภาพที่บ้าน :
การเยี่ยมบ้าน
อนามัยโรงเรียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ่าน
เพิ่มเติม
   
 

   

  แนวคิดการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนา

          การพัฒนาจึงหมายถึงการดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ไม่ใช่การจัดการจากคนภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว

          การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วม โดยชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา และนักพัฒนาคือผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ ทั้งนี้นักพัฒนาจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของบริบทชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนการพัฒนาในรูปแบบผสมผสาน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

แนวคิดการพัฒนาชุมชน

          ในการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาพบว่ามีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างและหลากหลายมุมมอง โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2534 ) คือ

                    1) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Community development as a Process)

                    2) การพัฒนาชุมชนเป็นกรรมวิธี (Community Development as a Method)

                    3) แนวความคิดในลักษณะที่เป็นโครงการ

                    4) แนวความคิดในลักษณะที่เป็นขบวนการ

          แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในปัจจุบัน ได้แก่แนวคิดที่ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (People centered development) แนวความคิดแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบบูรณาการ แนวคิดประชาสังคม การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ชุมชน แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจากศักยภาพในชุมชน แนวคิดการพึ่งตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้ม

          หลักการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การช่วยเหลือตน การให้ประชาชนมีส่วนร่วม หลักประชาธิปไตยในการดำเนินงาน หลักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน หลักความเข้าใจวัฒนธรรมชุมชน หลักการประเมินผล

 

 

 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318  E-mail : ardc@msu.ac.th