Mobirise
design free website

WELCOME TO MSU MOOC

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ MSU MOOC

สื่อการเรียนออนไลน์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
แหล่งเรียนรู้เสมือนจริง
คลังข้อสอบ

ทีมงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

การศึกษาแบบเปิดด้วย MOOC (Massive Open Online Course) เป็นระบบการศึกษาทางไกลที่กาลังเป็นที่นิยมใน ปัจจุบัน

การศึกษาในยุคดิจิทัลปรับเปลี่ยนจากในชั้นเรียนไปสู่การศึกษาฟรีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัธยาศัย
สําหรับทุกคน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นช่องทางการนําความรู้สู่ผู้เรียนตามหลักปรัชญาการศึกษาที่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลมีหลักการเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการเข้าเรียนในระบบชั้นเรียนปกติ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อหลากหลายชนิดที่ผ่านการเตรียมการมาอย่างดี การศึกษาแบบเปิดด้วย MOOC (Massive Open Online Course) เป็นระบบการศึกษาทางไกลที่กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources; OER) ซึ่งเป็ นการเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าถึงสื่อการศึกษาที่เผยแพร่ออนไลน์ (Open Access) แนวคิดนี้ริ เริ่มขี้นในปี ค.ศ.2002 Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทําโครงการ MIT OpenCourseWare ที่นํารายละเอียดของวิชา (course syllabus) เนื้อหาตําราที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) วีดิทัศน์ที่บันทึกการสอนของอาจารย์ผู้สอนสื่อประกอบการสอนอื่นๆ ที่เป็นสื่อผสมหรือเอกสารในรูปแบบ PDFรวมทั้งกิจกรรมระหว่างเรียนและแนวทางการประเมินผลเผยแพร่ผานเว็บไซต์ของสถาบัน

Address

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ห้อง 309 อาคารวิท
ยบริการ B
สำนักคอมพิวเตอร์ ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contacts

Email: elearning@msu.ac.th                   
Phone: 043-754350 ต่อ 2426 
Fax: 043-754350

Links

MOOC MSU

Feedback

Please send us your ideas, bug reports, suggestions! Any feedback would be appreciated.